Нов проект на Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)
logo1

От 01.09.2016г. „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ), България в партньорство с „Бъдещ световен център“, Кипър,  „Тунизийска асоциация за културни дейности“, Тунис и „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция, изпълняват проект „Различни култури  Общи ценности“, Договор № ALF/CFP/2015/EDU/91, финансиран от  Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд”. Проектът е с продължителност 12 месеца и общ бюджет 42 970 евро.

Основна цел на проекта е окуражаване на междукултурния диалог сред младeжите от Евро-средиземноморския регион, възпитаване на уважение към културните и етнически различия и създаване на общи ценности.

Дейностите  стартират с разработката на Методология за провеждане на уроци за междукултурен диалог за ученици на възраст между 14 -18 години. На планираното през месец декември 2016 год. в гр. София, България обучение на координаторите от организациите – партньори по проекта, ще бъдат обсъдени конкретни стъпки за реализация на урочна дейност (съгласно Методоологията) в училища в Кипър, Тунис, Турция и България, както и съпътстващи образователни и културни инициативи.

Координаторите ще имат ангажимента да организират и проведат фокус групи с учители и директори на училища в отделните страни, който да продължат работата на терен с младите хора. Участие в проекта ще вземат най-малко 20 учители (по 5 от всяка страна), 200 деца, 40 представители на уязвими групи.

Същинската част на проекта обхваща провеждане на уроци/семинари/пленери и др. с учениците, като резултатите от тях ще бъдат обобщени и отпечатани в Каталог за обмен на информация и добри практики за стимулиране на междулултурно сътрудничество и диалог.

Повече информация за проекта и заявяване на желание за включване в дейностите можете да намерите на сайта на СНЦ “АРГИ“ : www.arci-ngo.org, на тел: +359 2 944 63 89 или на мейл: office@arci-ngo.org.