БПМР – участие в регионален семинар за Югоизточна Европа и Средиземноморието по Глобално Образование
Report_SEE-Med_Follow-up_Meeting_Bucharest_16.11

Българска Платформа за Международно Развитие взе участие в провелия се през ноември 2017 г. в Букурещ, регионален семинар за Югоизточна Европа и Средиземноморието по Глобално Образование.
Около 30 практика и вземащи решения представители от България, Кипър, Малта, Румъния и Словения се събраха в Букурещ на 16 ноември, за да оценят напредъка, който е постигнат в страните им по прилагането на решенията, приети на срещата в София през декември 2016 година. Срещата в София през 2016 година завърши с изработка на препоръки в областта на развитието на глобалното образование по посока политики и учебно съдържание, педагогическа подкрепа и лобиране в съответствие със стратегическите решения на Конгреса в Загреб.
По време на срещата участниците прегледаха постигнатото по отношение на взетите решения в София в рамките на 3 сесии, посветени на : политиките и учебното съдържание; професионалното развитие на обучителите и подкрепата, която получават и третата сесия посветена на повишаване на информираността и използваните педагогически инструменти.
Българският представител (Г-жа Петранка Филева, Дружество за ООН в България) отбеляза, че в България след последния регионален семинар в София не направени много промени. Една от възможностите за по-нататъшно развитие е в рамките на получил финансиране проект на Българската Платформа за Международно Развитие по време българското председателство. В допълнение на това, в рамките на различни европейски проекти, са проведени няколко академични конференции, както и поредица от местни и регионални инициативи, посветени на глобалното образование. Българското председателство на Съвета на ЕС дава добра възможност за бъдещо сътрудничество в създаването на стратегия за следващите няколко години от МВнР.
Последните промени в образователния закон, създават проблеми на самото министерство, тъй като в документа глобалното образование не се третира въпреки че някои от неговите педагогически елементи са част от образователното съдържание. Има ясно изразена потребност от провеждането на по-мащабни интеркултурни изследвания, изследвания в глобален мащаб, за да се преодолеят липсите по отношение на институционализирането на глобалното образование. Към настоящият момент, в академичната рамка, тази тема е засегната на няколко образователни курса (екологични и граждански науки) с ограничен хорариум от 32 часа на година.
Повече информация можете да откриете в доклада на : https://rm.coe.int/report-see-med-regional-semin…/1680779f57