Национална конференция „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“
56e83cbc2e221-full_cropped

Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика (ИИП) организират национална конференция за млади учени на тема „Европейските политики за развитие – предизвикателства и възможности“, която ще се проведе на 14 юни 2018 г. в „Огледална зала“ в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието има за цел да предостави платформа на млади учени и представители на държавни институции, академични среди, неправителствени организации, медии и други заинтересовани страни за представяне и дискусия на тяхната изследователската работа в областта на политиката за международно сътрудничество и развитие, както и да популяризира значимостта на тази политика като част от външната политика на България.

В конференцията могат да вземат участие млади учени, докторанти, експерти и представители на гражданското общество, занимаващи се с проблеми на международното сътрудничество за развитие и теми, близки до Целите за устойчиво развитие.

В срок до 13 май 2018 г. кандидатите следва да изпратят на ел. поща research@epi-bg.org  заявка за участие, съдържаща две имена, научно звание и научна степен тема (ако е приложимо), наименование на университет или организация (ако е приложимо), данни за контакт, заглавие и резюме на доклад в обем до половин страница (формат А4, Times New Roman 12, Междуредие: 1,5 pt. Стандартна табулация – 1,25 см. Отстъп в началото на всеки нов абзац – 1,25 см.), до шест ключови думи и JEL код.

В срок до 18 май 2018 г. организационният комитет на националната конференция ще уведоми всички кандидати за допускането им за участие в конференцията на база на преглед и оценка на постъпилите предложения за доклади.

В срок до 15 юли 2018 г. всички участници, представили доклади по време на националната конференция на 14 юни 2018 г. в София, следва да изпратят готови доклади на български език в размер до 10 стандартни страници на ел. поща research@epi-bg.org. Под ръководството на редакционен съвет докладите на участниците в конференцията ще бъдат публикувани в двуезичен, българско-английски сборник в началото на месец септември 2018 г. Информация за форматирането на финалните доклади ще бъде изпратена своевременно до допуснатите за участие в конференцията.

Участието в конференцията е без такса участие. Организаторите покриват настаняване и пътни разходи за участниците от страната.

Организационен комитет:
Павлина Филипова, Българска платформа за международно развитие
Проф. Петранка Филева, Българска платформа за международно развитие
Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика.

За контакт и допълнителна информация:

Ясен Георгиев, Институт за икономическа политика
Тел. 02/952 29 47 / Ел. поща: research@epi-bg.org


Националната конференция се провежда като част от проект „Граждански диалог за развитие“, изпълняван от на Българска платформа за международно развитие във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Основната му цел е да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г., както и българското участие в този процес.