Конкурс „Журналистика за развитие“
Запазете датата!27 септември 2018 г.

 

Българската платформа за международно развитие обявява конкурс „Журналистика за развитие“ за журналисти с принос в обективното и качествено отразяване на теми и актуални проблеми, свързани с българската и европейската политика за развитие, Целите за устойчиво развитие на ООН и залегналите в тях теми.

Ако сте журналист, който работи в сферата на образованието, здравеопазването, правата на човека, равнопоставеността между половете и доброто управление – това предизвикателство е точно за Вас!

Проучване на Евробарометър от 2016 г. относно нагласите на гражданите на ЕС след изминалата 2015 г., която бе обявена за Европейска година на развитието, установи, че анкетираните в България са сред най-слабо информираните европейски граждани за Целите на устойчивото развитие и свързаните с тях политики (21%). Българите сме сред най-малко подкрепящите в ЕС помощта за развитие и сме най-нежелаещи да се включим и да допринасяме индивидуално и чрез гражданското общество за глобалното развитие.

Емпирично е установена обвързаността между свободни, плуралистични и независими медии и устойчивото развитие. По тази причина конкурсът цели да насърчи обективното, компетентно и качествено отразяване на проблемите на развитието, ангажиментите на България и официалната помощ за развитие, която държавата ни предоставя, както и на темите, свързани с Целите за устойчиво развитие на ООН като най-мащабната програма за развитие, с фокус върху четирите най-важни за страната ни цели, а именно:

  • Цел 3 – Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора, във всички възрасти;
  • Цел 4 – Гарантиране на приобщаващо и равнопоставено, качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички;
  • Цел 5 – Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета;
  • Цел 16 – Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.

Конкурсът акцентира върху следните предизвикателства:

  • Недостатъчното познаване и разбиране от страна на обществото на ролята на ЕС в глобалното развитие и националните политики за развитие и ангажиментите в това отношение;
  • Необходимостта от укрепване на чувството за колективна отговорност за изкореняване на бедността и принос за устойчивото развитие чрез изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР);
  • Необходимостта от повишаване на информираността и капацитета на основните заинтересовани страни в България за изпълнение на Целите за устойчиво развитие и дейностите на Българското председателство;
  • Необходимостта от създаване на по-благоприятна среда за публично-частни партньорства за укрепване на гражданското участие във вземането на решения по въпросите и политиките за развитие.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всеки журналист от електронна, печатна или онлайн медия. Медийните продукти, с които можете да кандидатствате могат да бъдат: новини и аналитични статии, програми на медии с национално или регионално покритие, включително печатни и електронни публикации, радио, телевизионни програми.

Допускат се до 3 публикации от кандидат.

НАГРАЖДАВАНЕ: Комисия от представители на Министерство на външните работи и Българска платформа за международно развитие ще селектира и отличи четирима журналисти, които  са представили медийни продукти с получена най-висока оценка.

Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 27 септември 2018 г. в Дома на Европа (ул. „Георги С. Раковски“ 124), гр. София.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: За да участвате в конкурса, попълнете приложения формуляр и го изпратете на адрес bgpresidencyeu@bpid.eu в срок до 1 септември  2018 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА на кандидатурите:

 

Критерии

 

Точки
(Всеки критерий се оценява от 0 до 5 точки.)
1. Устойчивост на отразяване на тематиката.
2. Обвързване на съдържанието с резултатите, постигнати от България и ЕС в международното сътрудничество за развитие.
3. Акцент върху ползите и възможностите на европейските политики за развитие.
4. Отговорност, съпричастност и солидарност на България и страните-членки със страните извън ЕС.
5. Задълбочено разбиране и отношение към официалната помощ за развитие.
6. Фокус върху теми като права на човека, изкореняване на бедността, равенство между половете, миграция, маргинализирани групи и достъпът им до здравеопазване и образование.
7. Насърчаване на интереса към Целите за устойчиво развитие и по-конкретно: Цел 3 – „Добро здраве“, Цел 4 – „Качествено образование“, Цел 5 – „Равенство на половете“ и Цел 16 – „Мир, справедливост и силни институции“.
8. Отразяване на работата на институциите по ЦУР 3, 4, 5 и 16
9. Отразяване на усилията на гражданския сектор по ЦУР 3, 4, 5 и 16
10. Отразяване на дейността на бизнеса по ЦУР 3, 4, 5 и 16
11. Аналитичен и нестереотипен подход към темите на ЦУР 3, 4, 5 и 16
Максимален брой точки                 55

 

Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Граждански диалог за развитие”, който се реализира от Българска платформа за международно развитие (БПМР) с финансовата подкрепа на Европейската комисия във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Инициативата си поставя за цел да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г., както  и българското участие в този процес.