Конкурс „Журналистика за развитие“ – финалистите
IMG_5145

Политиката за развитие и българското общество

Проучване на Евробарометър от 2016 г. относно нагласите на гражданите на ЕС след обявената за Европейска година на развитието 2015 г., установява, че анкетираните в България са сред най-слабо информираните европейски граждани за Целите на устойчивото развитие и свързаните с тях политики (21%).

През 2018 г. Българската платформа за международно развитие също проведе качествено проучване на нагласите на представители на медии, политически партии, бизнес и граждански организации. Резултатите сочат, че информираността и разбирането за политиката за международно развитие в глобален и национален план са ниски и сред четирите групи. Представителите на медиите познават слабо или не темата за политика за развитие. Интервюираните нямат представа, че България има конкретни ангажименти в това отношение като член на ЕС, но споделят мнението, че фактът, че страната ни вече не е бенефициент на помощи за развитие, а донор на такива, е важен за осъзнаването на мястото на България в глобализиращия се свят.

Защо конкурс за журналисти?

Медиите имат много и важни роли. Работата им е важна част от формирането на обществени нагласи, а обективността и компетентността са ключови фактори в процеса. Българска платформа за международно развитие разбира, че е нужно да работи в насока повишаване на разбирането за политиката за развитие и ползите от участието на България в нея, а медиите са именно един от най-ценните проводници на информация. Емпирично е установена обвързаността между свободни, плуралистични и независими медии и устойчивото развитие.

Конкурс „Журналистика за развитие“ имаше за цел да насърчи журналисти с принос за обективното, компетентно и качествено отразяване на проблемите на развитието, ангажиментите на България и официалната помощ за развитие, която държавата ни предоставя, както и на темите, свързани с Целите за устойчиво развитие на ООН като най-мащабната програма за развитие, с фокус върху четирите най-важни за страната ни цели, а именно:

 • Цел 3 – Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора, във всички възрасти;
 • Цел 4 – Гарантиране на приобщаващо и равнопоставено, качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички;
 • Цел 5 – Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета;
 • Цел 16 – Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива

Кои са финалистите?

В конкурса се включиха 19 журналиста от печатни и онлайн медии, които работят в сферата на образованието, здравеопазването, правата на човека, равнопоставеността между половете и доброто управление. Всеки от журналистите имаше възможност да кандидатства с до 3 медийни продукта, които демонстрират работата му в горепосочените сфери.

IMG_5280

 

 

 

 

 

 

Сред критериите за оценка бяха устойчивост на отразяване на темите; акцент върху политиката за развитие и по-специално ползите и възможностите, които предлага, както и ангажиментите на България, свързани с нея; фокус върху теми като права на човека, изкореняване на бедността, равенство между половете, миграция, маргинализирани групи и достъпът им до здравеопазване и образование; фокус върху Цел 3, 4, 5 и 16 от Целите за устойчиво развитие на ООН и работата на различни заинтересовани страни в лицето на бизнеса, институциите или гражданския сектор по тях. Разбира се, в критериите бе включена и оценка на аналитичен подход и обективен поглед върху темите.

За нас е удоволствие да споделим имената на четиримата финалисти в конкурса и тяхната работа:

Елеонора Тахова (БНР Благоевград)

1. Социалното предприемачество – втори шанс за „отхвърлените“

2. 30-годишният доброволец Клаудио Локателли – за войната в Сирия, каузата, хуманността и срещите със смъртта от първо лице

3. 30 години програма Еразъм – 30 години възможности за младите хора от цяла Европа

Живко Константинов (Nova TV)

 1. Създадоха училище на бъдещето в Карнобат
 2. Експеримент изследва пронизителната тишина около домашното насилие

Нанси Борисова (Евромегдан)

 1. Отказана свобода
 2. Еднополово насилие
 3. Джендърофобия 

Цветина Иванова (UNA News Bulgaria)

 1. Шеймъс Джефрeсън, CONCORD: “Трябва да намерим правилния начин да говорим за Целите за устойчиво развитие”
 2. Алана Армитаж: Качествено образование, здравеопазване и заетост за младите хора могат да решат демографските проблеми в България
 3. Целите за устойчиво развитие – глобална програма за гражданите в глобализирания свят

IMG_5301

 

 

 

Тяхното награждаване се осъществи в рамките на събитието «Българската и Европейската политика за развитие и ролята на медиите за нейното отразяване», което се проведе съвместно с фондация «Джендър проект в България» на 27 септември в Дома на Европа, гр. София.

Конкурсът се организира като част от дейностите по проект „Граждански диалог за развитие”, изпълняван във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз от Българска платформа за международно развитие (БПМР).  Основната му цел е да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество за българската и европейската политика за сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г., както и българското участие в този процес. Инициативата работи за укрепване на чувството за споделена отговорност, въвличайки широк спектър от заинтересовани страни, повишавайки капацитета им да участват в създаването и прилагането на политиките за развитие.