Как да стана член на БПМР?

Членството в БПМР се основава на принципите на равнопоставеност и независимост. Членовете на организацията са редовни и асоциирани. Редовен член може да бъде организация с нестопанска цел, която приема целите на платформата и  работи за осъществяването им. Редовните членове не могат да членуват в организации в страната, имащи сходни цели с тези на платформата по отношение на международното сътрудничество за развитие. Всеки редовен член има право на един глас.

Асоцииран член може да бъде организация или физическо лице, които приемат целите на БПМР и са готови да работят за тяхното осъществяване. Асоциираните членове не заплащат членски внос и нямат право на глас.

Приемът на нов редовен член на БПМР става като се изпрати:

1.  Mотивационно писмо,

2. Справка за извършените дейности за последните 3 години и устав.

Тези документи се изпращат на адрес София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ No 67 или сканирани на bpid@bpid.eu Документите се разглеждат от управителния съвет на организацията. Управителният съвет предлага на организациите с право на глас новите членове и след гласуване се приемат.