Партньорства за развитие

Започна изпълнението на проект Гражданско участие за открито и отговорно управление на българската политика на международно сътрудничество за развитие: Партньорства за развитие, Договор № BG05SFOP001-2.025-0236-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Проектът се изпълнява от Българската платформа за международно развитие (БПМР) в партньорство с Дипломатическия институт към министъра на […]
READ MORE